INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY 2016 R.

Styczeń

Intencja ogólna: Aby szczery dialog między ludźmi wyznającymi różne religie przyniósł owoce pokoju i sprawiedliwości.

Intencja ewangelizacyjna: Aby poprzez dialog i miłość braterską, dzięki łasce Ducha Świętego, zostały przezwyciężone podziały wśród chrześcijan.

Intencja parafialna: Aby rodziny naszej parafii, które odwiedzam po kolędzie otworzyły się dla Chrystusa.

Luty

Intencja ogólna: Abyśmy opiekowali się światem stworzonym, który otrzymaliśmy jako bezinteresowny dar, żeby go pielęgnować i chronić dla przyszłych pokoleń.

Intencja ewangelizacyjna: Aby wzrastały szanse na dialog i spotkanie wiary chrześcijańskiej i ludów Azji.

Intencja parafialna: Aby Maryja była czczona w naszych rodzinach jako Matka Miłosierdzia niosąca do nas Swego Syna – Światło świata.

Marzec

Intencja ogólna: Aby rodziny przeżywające trudności otrzymywały konieczne wsparcie, a dzieci mogły wzrastać w zdrowym i pogodnym środowisku.

Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie dyskryminowani lub prześladowani z powodu swojej wiary byli wciąż silni i wierni Ewangelii dzięki nieustannej modlitwie całego Kościoła.

Intencja parafialna: Aby czas Wielkiego Postu i rekolekcji przyczyniły się do głębszego otwarcia sec Jezusowi Miłosiernemu, który nikogo nie potępia ale zbawia.

Kwiecień

Intencja ogólna: Aby rolnicy indywidualni otrzymywali należyte wynagrodzenie za swoją cenną pracę.

Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie w Afryce dawali świadectwo miłości i wiary w Jezusa Chrystusa pośród konfliktów polityczno-religijnych.

Intencja parafialna: Aby nasi parafianie odnaleźli radość życia chrześcijańskiego zrodzonego przez chrzest święty.

Maj

Intencja ogólna: Aby we wszystkich krajach świata kobiety były traktowane z czcią i szacunkiem oraz by doceniano ich niezbędny wkład w życie społeczne.

Intencja ewangelizacyjna: Aby rozpowszechniał się w rodzinach, wspólnotach i grupach zwyczaj odmawiania Różańca w intencji ewangelizacji i pokoju.

Intencja parafialna: Aby Chrystus wzbudził wśród młodych naszej parafii gorące pragnienie służenia Mu także w realizacji powołania kapłańskiego czy zakonnego.

Czerwiec

Intencja ogólna: Aby osoby w podeszłym wieku, zepchnięte na margines i samotne znajdowały, również w wielkich miastach, okazje do spotkania i solidarność.

Intencja ewangelizacyjna: Aby seminarzyści, nowicjusze i nowicjuszki spotykali formatorów żyjących z radością Ewangelią, którzy mądrze przygotują ich do misji, jaką mają pełnić.

Intencja parafialna: Aby Pan pobudził serca mężczyzn naszej parafii odwagą do posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

Lipiec

Intencja ogólna: Aby szanowane były ludy tubylcze, których tożsamość, a nawet egzystencja są zagrożone.

Intencja ewangelizacyjna: Aby Kościół w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach poprzez swoją misję kontynentalną głosił Ewangelię z odnowionym zapałem i entuzjazmem.

Intencja parafialna: Aby wakacje nie były czasem odchodzenia od Boga i praktyk religijnych ale okazją do refleksji nad swoim życiem religijnym.

Sierpień

Intencja ogólna: Aby sport był okazją do braterskiego spotkania między narodami i przyczyniał się do sprawy pokoju na świecie.

Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie żyli zgodnie z Ewangelią, dając świadectwo wiary, uczciwości i miłości bliźniego.

Intencja parafialna: Aby nasz odpust parafialny przyczynił się do lepszej integracji mieszkańców naszej parafii w duchu miłości i szacunku.

Wrzesień

Intencja ogólna: Aby każdy wnosił wkład we wspólne dobro i w budowę społeczeństwa, które stawia w centrum osobę ludzką.

Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie, przystępując do sakramentów i rozważając Pismo Święte, stawali się coraz bardziej świadomi swojej misji ewangelizacyjnej.

Intencja parafialna: Aby uczniowie rozpoczynający nowy rok szkolny znaleźli w nauczycielach i wychowawcach dobrych przewodników po drogach dojrzewania i życia.

Październik

Intencja ogólna: Aby dziennikarze w swojej pracy zawodowej kierowali się zawsze szacunkiem dla prawdy i silnym poczuciem etyki.

Intencja ewangelizacyjna: Aby Światowy Dzień Misyjny odnowił we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich radość i odpowiedzialność związane z głoszeniem Ewangelii.

Intencja parafialna: Aby rodziny naszej parafii gromadziły się na różańcu w kościele lub w domach rodzinnych.

Listopad

Intencja ogólna: Aby kraje, które przyjmują wielką liczbę uchodźców i uciekinierów, były wspierane w swoim wysiłku solidarności.

Intencja ewangelizacyjna: Aby w parafiach kapłani i wierni świeccy współpracowali w służbie wspólnoty, nie ulegając pokusie zniechęcenia.

Intencja parafialna: Aby Bóg swoją miłosierną miłością przygotował nas do szczęśliwej śmierci i radosnego spotkania z Nim w niebie.

Grudzień

Intencja ogólna: Aby we wszystkich częściach świata zniknęła plaga, jaką jest werbowanie dzieci żołnierzy.

Intencja ewangelizacyjna: Aby ludy europejskie odkryły na nowo piękno, dobroć i prawdę Ewangelii, która napełnia życie radością i nadzieją.

Intencja parafialna: Aby czas Adwentu utwierdził w nas radość płynącą z Wcielenia Syna Bożego, którego ponownego przyjścia z nadzieją oczekujemy.