Statut Rady Parafialnej ds. Ekonomicznych

W każdej parafii należy powołać Radę ds. Ekonomicznych w składzie 3-6 członków. [kan. 537 KPK]
Zadaniem Rady jest:

a) troszczyć się o dobra materialne, które umożliwiają Kościołowi realizację jego misji;

b) pomagać proboszczowi w administracji dobrami parafialnymi: nieruchomościami, dobrami ruchomymi i rezerwami finansowymi.

I. Proboszcz a Rada

Proboszcz, a także administrator parafii, jest przewodniczącym Rady [kan. 540 KPK].
Proboszcz jest wyłącznym reprezentantem parafii wobec władz państwowych i sądowych [kan. 532 KPK]
Proboszcz jest zobowiązany wysłuchać opinii Rady w następujących wypadkach:

a) przy ustaleniu statusu i płac personelu świeckiego, z wyjątkiem osób mianowanych bezpośrednio przez Arcybiskupa.

b) przy udzielaniu subwencji organizacjom parafialnym – po wcześniejszym zapoznaniu się z ich bilansem i budżetem.

c) przy wynajmowaniu lokalu parafialnego.

d)przy podpisywaniu stałego kontraktu.

e) przy ustanowieniu dzierżawy.

f) przy większych wydatkach z kasy parafialnej.

Proboszcz nie powinien podejmować decyzji o nadzwyczajnych wydatkach nie przewidzianych budżetem parafialnym, lub przekraczających granice i sposób zwyczajnego zarządzania. [kan. 1281 KPK], jeżeli większość Rady jest temu przeciwna. W takim wypadku winien przedstawić sprawę Ekonomowi Archidiecezji na piśmie do rozstrzygnięcia.
Za czynności przekraczające zwyczajne zarządzanie uważa się;

a) generalną zmianę przeznaczenia budynku.

b) budowę lub zburzenie budynku.

c) zaciągnięcie pożyczki i kredytu lub udzielenie pożyczki w kwocie przekraczającej równowartość 2000 dolarów.

8. Proboszcz przed opuszczeniem parafii winien przygotować wraz z Radą sprawozdanie o stanie ekonomicznym parafii dla swego następcy. Odpis tego sprawozdania powinien otrzymać również Ekonom Archidiecezji.

II. Członkowie Rady

9. Skład Rady zaproponowany przez proboszcza zatwierdza Arcybiskup.

10. Członkami Rady winny być osoby świeckie będące praktykującymi katolikami, cieszące się dobrą sławą, mieszkające na terenie parafii i posiadające wiedzę oraz doświadczenie w sprawach ekonomicznych i finansowych.

11. Nie mogą być członkami Rady pracownicy parafii lub proboszcza.

12. Kadencja Rady trwa 5 lat. Jeśli, w trakcie kadencji Rady nastąpi nominacja nowego proboszcza, wówczas Rada kończy swoją kadencję. Wtedy trzeba ustanowić ją na nowo.

13. Zaleca się, by przynajmniej jeden członek Rady był równocześnie członkiem Parafialnej Rady Duszpasterskiej, aby zapewnić współdziałanie obu Rad.

14. Działalność członków Rady jest bezinteresowna, chyba, że chodzi o zwrot kosztów poniesionych dla parafii za zgodą Rady. Członkostwo w Radzie nie pociąga za sobą żadnej odpowiedzialności ani cywilnej ani finansowej.

Członkostwo w Radzie traci się na skutek rezygnacji, opuszczenia parafii, przekroczenia wieku 70 lat lub odwołania przez Arcybiskupa.
Członek Rady, który obejmuje miejsce w Radzie, w czasie trwania jej kadencji, zajmuje je do końca kadencji Rady.
Proboszcz mianuje z grona Rady sekretarza, skarbnika i – tam gdzie jest potrzeba – kuratora nieruchomości parafialnych.

 

Do obowiązków sekretarza należy:

a) na polecenie proboszcza powiadomienie członków Rady o terminie posiedzeń.

b) protokołowanie posiedzeń.

c) troska o wdrożenie w życie podjętych uchwał.

Skarbnik winien pomagać proboszczowi w prowadzeniu księgowości i może mieć wgląd do konta bankowego parafii.
Kurator pomaga proboszczowi we właściwym zabezpieczeniu nieruchomości i administrowaniu nimi.

III. Prowadzenie Rady

Rada zbiera się na posiedzenia co najmniej dwa razy do roku. Na początku roku proboszcz przedstawia Radzie do zaopiniowania budżet parafii oraz sprawozdanie za miniony rok.
Podpisane przez Radę i zaopatrzone w jej uwagi sprawozdanie roczne winno zostać przesłane Arcybiskupowi, który zgodnie z kan. 1287 par. 1 przekaże je Archidiecezjalnej Radzie Ekonomicznej do sprawdzenia.
Ponadto Rada zbiera się na posiedzenie na żądanie proboszcza lub kwalifikowanej większości Rady.
Rada winna mieć do wglądu następujące dokumenty:

a) księgowość ostatnich lat

b) protokolarz posiedzeń.

c) inwentarz dóbr parafialnych.

d)polisy ubezpieczeniowe, dokumenty dotyczące opłat za wodę, gaz, elektryczność, ogrzewanie itp.

e) korespondencję z Kurią Metropolitalną dotyczącą spraw ekonomicznych parafii.

f) dokumentację budynków parafialnych.

g) umowy pracownicze, umowy najmu i dzierżawy.

Zobowiązania parafii wobec diecezji, o których decyduje Arcybiskup zgodnie z kan. 1263 KPK nie mogą być przedmiotem uchwał Rady.
Członkowie Rady są zobowiązani do dyskrecji, na ile wymaga tego przedmiot obrad Rady i dobro parafii. O pracach Rady proboszcz informuje parafian.
W wypadku głosowania w Radzie, w przypadkach przewidzianych w punkcie 6 i 7 Statutu należy się kierować normami kan. 127 KPK.

IV. Przepisy końcowe

Wszelkie zmiany niniejszego Statutu, a także jego zniesienie dokonane być mogą jedynie w formie dekretu Arcybiskupa.
Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 1 października 2005 roku.

Olsztyn, dnia 3 września 2005 roku.

ARCYBISKUP

METROPOLITA WARMIŃSKI