Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej

Powołanie Rady

§ 1

W każdej parafii Archidiecezji Warmińskiej powinna istnieć i regularnie zbierać się na posiedzenia Parafialna Rada Duszpasterska (kan. 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego).

§2

W Radzie powinny być reprezentowane różne grupy parafian.

§3

Ilość członków Rady winna być dostosowana do wielkości i potrzeb parafii. Rada nie może liczyć mniej niż pięć osób i nie więcej niż dwadzieścia pięć osób. Wierni świeccy powinni stanowić przynajmniej połowę członków Rady.

§4

1. Z urzędu do Rady wchodzą: księża wikariusze, katecheci (nauczyciele religii), członkowie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej. Gdy są to duże grupy osób do Rady powołuje się ich przedstawicieli.

2. Zaleca się, aby do Rady weszli przedstawiciele instytutów życia konsekrowanego, stowarzyszeń życia apostolskiego, jeśli takie istnieją na terenie parafii.

3. Do Rady należy powołać wiernych świeckich odznaczających się zaangażowaniem apostolskim w parafii (por. kan. 874 KPK). Reprezentują oni rodziny, grupy modlitewne i apostolskie, ruchy i stowarzyszenia katolickie, a także większe grupy zawodowe.

4. Członków Rady, którzy nie wchodzą w jej skład z urzędu powołuje Ksiądz Proboszcz, na podstawie własnego rozeznania i potrzeb parafii, po uprzedniej konsultacji ze swoimi współpracownikami.

5. Ksiądz Proboszcz może powołać do rady wiernych świeckich w drodze wyboru przez parafian. Dokonany wybór wymaga zatwierdzenia przez Księdza Proboszcza.

§5

Skład Rady ustalony przez Księdza Proboszcza zatwierdza Ksiądz Arcybiskup Metropolita Warmiński.

§6

1. Kadencja Rady trwa 5 lat. Ci sami członkowie mogą być powołani na następne kadencje.

2. W uzasadnionych przypadkach Ksiądz Proboszcz może odwołać członka Rady, zawiadamiając o tym Księdza Dziekana.

3. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia składu Rady o nowych członków w czasie trwania jej kadencji.

4. Na rozwiązanie Rady przed upływem jej kadencji Ksiądz Proboszcz powinien uzyskać zgodę Księdza Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego.

5. Kadencji Rady nie przerywa śmierć czy zmiana na stanowisku Księdza Proboszcza. Nowy Ksiądz Proboszcz, dopiero po upływie sześciu miesięcy od swej nominacji, może wystąpić do Księdza Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego z wnioskiem o rozwiązanie dotychczasowej Rady przed upływem jej kadencji i powołanie nowej.

Działalność Rady

§7

1. Parafialna Rada Duszpasterska jest organem doradczym i wspomagają cym Księdza Proboszcza w działalności duszpasterskiej.

2. Do Księdza Proboszcza należy zwoływanie Rady, ustalanie porządku obrad, przewodniczenie obradom, nadzór nad wykonywaniem podjętych ustaleń.

§ 8

1. Posiedzenia Rady powinny odbywać się przynajmniej dwa razy w roku

2. Wszyscy członkowie Rady powinni być powiadomieni o jej posiedzeniu.

3. Posiedzenia Rady odbywają się w urzędowych pomieszczeniach parafii.

4. Rada wybiera spośród siebie sekretarza, który sporządza protokół z poszczególnych posiedzeń. Księgę protokołów przechowuje się w Archiwum parafialnym i podlega ona wizytacji biskupiej i dziekańskiej.

5. Ksiądz Proboszcz przekazuje wspólnocie parafialnej informacje z posiedzeń Rady.

Zadania Rady

§9

1. Do kompetencji Parafialnej Rady Duszpasterskiej należą wyłącznie sprawy duszpasterskie, a nie ekonomiczne.

2. Rada analizuje bieżącą sytuację duszpasterską i „znaki czasu”.

3. Inspiruje i planuje działania duszpasterskie. Jest miejscem wymiany opinii, propozycji, inicjatyw, wniosków.

4. Jest miejscem spotkania i dialogu aktywnych świeckich chrześcijan i ich duszpasterzy, w duchu zasady pomocniczości i odpowiedzialności za dobro duchowe Kościoła.

5. Służy kompetencjami i doświadczeniem w usprawnieniu form życia parafialnego.

6. Celem prac Rady jest przeciwstawienie się sekularyzacji życia chrześcijańskiego, budowanie wspólnoty parafialnej, promowanie katolickiej wizji małżeństwa i rodziny oraz chrześcijańskich zasad życia społecznego.

Sytuacje szczególne

§ 10

1. Ksiądz Proboszcz analizuje poważnie stanowisko Rady, jeśli jest rozbieżne z jego stanowiskiem.

2. Decyzja o podjęciu lub zaniechaniu działań duszpasterskich oraz ich charakterze należy zawsze do Księdza Proboszcza.

3. Gdyby różnica stanowisk między Księdzem Proboszczem a członkami Rady była trwała Ksiądz Dziekan podejmuje się mediacji.

4. Gdyby to nie przyniosło rozwiązania strony zwracają się do Księdza Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego,

Niniejszy Statut zatwierdzam.

 

Olsztyn, dnia 10 września 2004 roku.

Ks. Andrzej Zieliński                                                                                                 Edmund Piszcz

Kanclerz Kurii Metropolitalnej                                                              Arcybiskup Metropolita Warmiński